Ván 1.bupsenxanh1(2707) tiên thắng North_Korea(2671)
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s