Nguyễn Khánh Ngọc thắng Tô Thiên Tường
  • 1s
  • 3s
  • 5s
  • 8s
Bấm Esc hoặc click vào đây để thoát chế độ toàn màn hình