Sự quan trọng của thế: "Được thế bỏ xe cũng tốt - Mất tiên khí tử chỉ toi công"