Thơ về cờ tướng: "Thương thay quân Chốt trên bàn cờ\r\Chỉ tiến, không lùi chẳng dám mơ - Công danh, phú quý nhường Xe, Pháo - Vạn dặm chinh y đẫm máu đào"