Sự quan trọng của quân: "Xe mười Pháo bảy Ngựa ba"