Thơ về cờ tướng: "Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa - Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên"