Sự quan trọng của thế: "Lạc nước hai xe đành bỏ phí - Gặp thời một chốt cũng thành công"