Bí quyết trận phi Tượng: "Cuộc Tượng thường bình yên - Trung cung Sĩ kết liên - Xe lên hà giữ vững - Mã sau che chắn liền - Đề phòng mắt Tượng tắc - Tốt trung tâm khó lên - Vững thế mới dùng Pháo - Phá địch nhằm hai bên"