Sự quan trọng của kỹ năng phòng thủ: "Biết giấu mình dưới chín lớp đất cũng bằng biết khuấy động chín tầng trời"