Bí quyết đánh Pháo đầu: "Trước tiên Pháo vào cung - So ra mạnh vô cùng - Mã luôn giữ Tốt giữa - Sĩ lên che Tướng trung - Tượng cần Xe yểm trợ - Tốt hai cánh nên bung - Nếu đem Pháo lâm trận - Mã sang sông theo cùng"