Tính tương hỗ giữa các loại quân: "Khuyết tượng kỵ pháo"