Bảng xếp hạng của giải Ôn Lĩnh Bôi lần thứ 6 năm 2018 - Vòng loại
1.
Tưởng Xuyên
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
2.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
3.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
4.
Tạ Tịnh
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
5.
Hồng Trí
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
6.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
7.
Uông Dương
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 5
8.
Mạnh Thần
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 5
9.
Trình Minh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
10.
Thân Bằng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
11.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
12.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 5
13.
Triệu Kim Thành
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
14.
Thôi Cách
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
15.
Hách Kế Siêu
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
16.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 5