Bảng xếp hạng của giải Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019
1.
Đường Đan
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Lưu Dục
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
3.
Triệu Quán Phương
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
4.
WangZiHan
Thắng: 5 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 5
5.
Trương Đình Đình
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
6.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
7.
SongXiao
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
8.
ShenSiFan
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
9.
Lý Việt Xuyên
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
10.
Vương Lâm Na
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
11.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
12.
Trần Thanh Đình
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
13.
Ngô Khả Hân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
14.
Dang GuoLei
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
15.
Đổng Dục Nam
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
16.
WangWenJun
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
17.
ShaoRuLingBing
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
18.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
19.
Đường Tư Nam
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
20.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Thời Phụng Lan
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
22.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
23.
ChenSuYi
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
24.
ZhangYuHong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
25.
Pan Pan
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
26.
Chu Dập
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
27.
ChenYaWen
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
28.
JiangYu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
29.
Shang ZhiHua
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
30.
YangChaoZhong
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
31.
LiWenHao
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
32.
LiChunFan
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
33.
HeXingWan
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
34.
SongJie
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
35.
ShiJia
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
36.
Gu ShaoYin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
37.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
38.
Sun Wen
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
39.
Gang QiuYing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
40.
Lưu Hoan
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
41.
LiYu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
42.
OuYangYiRan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
43.
WangYaHui
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
44.
Xue
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
45.
HeHanLu
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
46.
SunRuoGu
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 5
47.
WangZongMao
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
48.
LaiQianYong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
49.
Quách Nguyệt
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
50.
Zhang Mei
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 5
51.
ChenJiLing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
52.
WangJunPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
53.
FuJiangWen
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
54.
ZhuGuangRong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
55.
HuFengQiang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4