Bảng xếp hạng của giải Đồng đội Nữ Trung Quốc 2019
1.
WangZiHan
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Liang YanTing
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
3.
Trần Thanh Đình
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 7
4.
Đường Đan
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
5.
Lưu Dục
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
6.
SongXiao
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
7.
Đổng Dục Nam
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
8.
Dang GuoLei
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
9.
Trương Đình Đình
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
10.
Triệu Quán Phương
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
11.
Shang ZhiHua
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
12.
ShaoRuLingBing
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
13.
WangWenJun
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
14.
Đường Tư Nam
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
15.
Vương Lâm Na
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
16.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
17.
ChenYaWen
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
18.
SongJie
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
19.
Gu ShaoYin
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
20.
Thời Phụng Lan
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
21.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
22.
Lưu Hoan
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
23.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
24.
YangChaoZhong
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
25.
HeXingWan
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
26.
Quách Nguyệt
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
27.
Lý Việt Xuyên
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
28.
ShenSiFan
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
29.
Ngô Khả Hân
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
30.
ChenSuYi
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
31.
Pan Pan
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
32.
Chu Dập
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
33.
Sun Wen
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
34.
ZhangYuHong
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 7
35.
Gang QiuYing
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
36.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
37.
FuJiangWen
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
38.
Xue
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
39.
LiWenHao
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
40.
OuYangYiRan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
41.
ShiJia
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
42.
WangYaHui
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
43.
Zhang Mei
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
44.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 7
45.
SunRuoGu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
46.
JiangYu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 7
47.
HeHanLu
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 7
48.
LiChunFan
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 5 Số ván: 8
49.
WangZongMao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
50.
WangJunPing
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
51.
ChenJiLing
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 7
52.
LaiQianYong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 7
53.
LiYu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
54.
ZhuGuangRong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 7
55.
HuFengQiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 7