Bảng xếp hạng của giải Đồng đội Nam Trung Quốc 2019
1.
Triệu Vĩ
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 7
2.
Mạnh Thần
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 8
3.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
4.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
5.
Lưu Minh
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
6.
Trương Học Triều
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
7.
Hách Kế Siêu
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
8.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 6
9.
Lý Học
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
10.
Yêu Nghị
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
11.
Chu Quân
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
12.
Dương Minh
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
13.
Vương Hiếu Hoa
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
14.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 8
15.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
16.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 8
17.
Tạ Đan Thiền
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
18.
Lỗ Thiên
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 5
19.
Tạ Tịnh
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
20.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 8
21.
Đào Hán Minh
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
22.
Tưởng Xuyên
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 8
23.
Từ Siêu
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
24.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
25.
Đảng Phì
Thắng: 0 Hòa: 9 Bại: 0 Số ván: 9
26.
Úy Cường
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
27.
Lương Vận Long
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
28.
Triệu Kim Thành
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
29.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
30.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 7
31.
Âu Chiếu Phương
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 7
32.
Trương Tuấn
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
33.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
34.
Liễu Thiên
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
35.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
36.
Điền Hà
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
37.
Ngô Hân Dương
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
38.
Liang FuChun
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
39.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
40.
Lý Vũ
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
41.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
42.
Thôi Cách
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
43.
Quách Hải Quân
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
44.
Thôi Tuấn
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
45.
Khâu Đông
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
46.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
47.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
48.
Lưu Quang Huy
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
49.
Trình Minh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
50.
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 5 Số ván: 10
51.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
52.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 9
53.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
54.
Tưởng Phụng Sơn
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
55.
Trương Bân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
56.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
57.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
58.
Lý Tiểu Long
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
59.
YuWeiLong
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
60.
Hàn Cường
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
61.
Lương Huy Xa
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
62.
Kim Hoa
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
63.
Âu Minh Quân
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
64.
Trác Tán Phong
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
65.
JinShengYue
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
66.
Tạ Tân Kỳ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
67.
Tống Quốc Cường
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
68.
Vạn Khoa
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
69.
Cao Phỉ
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
70.
Kim Ba
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
71.
Lâm Văn Hán
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
72.
Kang QunGuang
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
73.
Vương Thụy Tường
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
74.
Đậu Siêu
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
75.
Fang ZhaoSheng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
76.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
77.
Cánh Học Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
78.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
79.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 5
80.
Cao Hải Quân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
81.
Trần Đống
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
82.
Vương Hưng Nghiệp
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
83.
Trình Long
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
84.
Trần Kiến Xương
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
85.
Vương Thanh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
86.
Diệp Tân Châu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
87.
WangFuJun
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
88.
Bách Xuân Lâm
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
89.
ShenJiaWei
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
90.
Ngô Ngụy
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
91.
LiHaiBin
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
92.
WangYunKai
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
93.
Dương Thành Phúc
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
94.
JiangShuLin
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 6 Số ván: 9
95.
Hứa Hàng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
96.
ZhangZhiHua
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
97.
Zheng Xin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
98.
Jia Xiang
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
99.
LvJianLu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
100.
Trương Thân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
101.
Ngô An Cần
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
102.
HeYong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
103.
LeiXiongCai
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
104.
ChenMiSheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 6 Số ván: 7
105.
WangMingHu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 8 Số ván: 9
106.
Yang BaiLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 5
107.
DuanWenBin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
108.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
109.
GaoDongDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 5
110.
YangYongCai
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 5
111.
ZhangDeQi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 5
112.
YongSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 5