Bảng xếp hạng của giải Đồng đội Nam Trung Quốc 2019
1.
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 5 Số ván: 15
2.
Triệu Vĩ
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 9
3.
Mạnh Thần
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 9
4.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
5.
Lương Vận Long
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 9
6.
Đào Hán Minh
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 8
7.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 9
8.
Kang QunGuang
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 8
9.
Lưu Minh
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 9
10.
Chu Quân
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
11.
Dương Minh
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
12.
Vạn Khoa
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
13.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
14.
Lý Học
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
15.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
16.
Thôi Tuấn
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 8
17.
Trương Học Triều
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
18.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
19.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
20.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
21.
Liễu Thiên
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
22.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
23.
Hách Kế Siêu
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
24.
Trình Minh
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
25.
Trương Bân
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
26.
Lỗ Thiên
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 7
27.
Tạ Tịnh
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 8
28.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 9
29.
Tạ Đan Thiền
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
30.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 10
31.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 9
32.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
33.
Triệu Kim Thành
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
34.
Úy Cường
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
35.
Tưởng Xuyên
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 9
36.
Từ Siêu
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
37.
Lương Huy Xa
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
38.
Trương Tuấn
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
39.
YuWeiLong
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
40.
Lý Vũ
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
41.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 9
42.
Đậu Siêu
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
43.
Thôi Cách
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
44.
Kim Hoa
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
45.
Yêu Nghị
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
46.
ZhangZhiHua
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
47.
Zheng Xin
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
48.
Quách Hải Quân
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
49.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 8
50.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 8
51.
Đảng Phì
Thắng: 0 Hòa: 9 Bại: 0 Số ván: 9
52.
Vương Hiếu Hoa
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
53.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 9
54.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 8
55.
Trương Thân Hoành
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
56.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 9
57.
Lưu Quang Huy
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 9
58.
Tưởng Phụng Sơn
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
59.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 10
60.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 9
61.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
62.
Trần Kiến Xương
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
63.
Âu Chiếu Phương
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 8
64.
Khâu Đông
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
65.
Ngô Hân Dương
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
66.
Liang FuChun
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 9
67.
Bách Xuân Lâm
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
68.
ShenJiaWei
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 9
69.
Tống Quốc Cường
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
70.
Lý Tiểu Long
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 9
71.
Hàn Cường
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 9
72.
Cánh Học Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
73.
Điền Hà
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
74.
Diệp Tân Châu
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
75.
Trác Tán Phong
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
76.
Dương Thành Phúc
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
77.
Tạ Tân Kỳ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
78.
Âu Minh Quân
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
79.
JinShengYue
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 8
80.
Cao Phỉ
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 9
81.
HeYong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
82.
Vương Thụy Tường
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 8
83.
Fang ZhaoSheng
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
84.
Trình Long
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
85.
Vương Thanh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
86.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 8
87.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 8
88.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 8
89.
Cao Hải Quân
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 8
90.
Trần Đống
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
91.
LvJianLu
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
92.
Kim Ba
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 8
93.
Vương Hưng Nghiệp
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 8
94.
Ngô Ngụy
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
95.
WangYunKai
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 8
96.
LiHaiBin
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 8
97.
LeiXiongCai
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 8
98.
Jia Xiang
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
99.
Lâm Văn Hán
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 8
100.
Ngô An Cần
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 8
101.
WangFuJun
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 8
102.
Hứa Hàng
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 8
103.
JiangShuLin
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 6 Số ván: 9
104.
Yang BaiLin
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
105.
ZhangDeQi
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 6 Số ván: 8
106.
ChenMiSheng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 7 Số ván: 8
107.
YangYongCai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 7 Số ván: 8
108.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
109.
DuanWenBin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 7
110.
WangMingHu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 8 Số ván: 9
111.
GaoDongDong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 8 Số ván: 8
112.
YongSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 8 Số ván: 8