Bảng xếp hạng của giải 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
2.
Vương Bân
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 8
3.
Hách Kế Siêu
Thắng: 4 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 9
4.
Hồng Trí
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 7
5.
Trang Ngọc Đình
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 7
6.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
7.
Uông Dương
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
8.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
9.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
10.
Lưu Minh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
11.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
12.
Thượng Uy
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
13.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
14.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
15.
Thân Bằng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
16.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
17.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
18.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
19.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
20.
Trình Cát Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
21.
Bốc Phụng Ba
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
22.
Trình Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
23.
Trình Long
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
24.
ShiCaiGuan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
25.
Kim Hoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
26.
Viên Hồng Lương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
27.
Âu Minh Quân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
28.
Bì Truyện Hồng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
29.
Vương Thạch
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
30.
Tào Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
31.
Cheng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
32.
Lưu Quang Huy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
33.
Tạ Vị
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
34.
Trương Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
35.
Trương Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
36.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
37.
Tiêu Cách Liên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
38.
Yan Jun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
39.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
40.
Trương Trị Trung
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
41.
FuJianGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1