Bảng xếp hạng của giải 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Individual Men Rapid
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Vương Bân
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
3.
Hách Kế Siêu
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
4.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
5.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
6.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
7.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
8.
Uông Dương
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
9.
Trình Long
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
10.
Thượng Uy
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
11.
ShiCaiGuan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
12.
Trình Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
13.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
14.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
15.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
16.
Trang Ngọc Đình
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
17.
Hồng Trí
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
18.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
19.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
20.
Lưu Quang Huy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
21.
Âu Minh Quân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
22.
Bì Truyện Hồng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
23.
Vương Thạch
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
24.
Tào Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Tiêu Cách Liên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
26.
Yan Jun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
27.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
28.
Viên Hồng Lương
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
29.
Trương Trị Trung
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
FuJianGuo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
Trương Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
Trình Cát Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
33.
Trương Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2