Bảng xếp hạng của giải 2015 3rd National Mind Sports Games XiangQi Professional Women Team
1.
Trần Thanh Đình
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Đường Đan
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 6
3.
Trần Lệ Thuần
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 5
4.
Lưu Hoan
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
5.
Ngô Khả Hân
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
6.
Triệu Quán Phương
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
7.
Vương Lâm Na
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
8.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
9.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
10.
An Na
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
11.
Su XiaoRui
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
12.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
13.
Chang WanHua
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
14.
Lưu Dục
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
15.
Đổng Dục Nam
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
16.
Chu Dập
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
17.
Sun Wen
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
18.
Ouyang qiLin
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
19.
Kim Hải Anh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
20.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
21.
YangWenYa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
22.
Vưu Dĩnh Khâm
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
23.
Ngũ Hà
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
24.
He Jing
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
25.
OuYang YiYi
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
26.
Zhang WenTong
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
27.
SuHongFeng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
28.
ChenBiAi
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
29.
Vi Tư Tề
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 5
30.
Lưu Lệ Mai
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 5
31.
MaSongYing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4
32.
Quách Nguyệt
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 4