Bảng xếp hạng của giải 2015 National Womens XiangQi League Preliminary
1.
Đổng Ba
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
2.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
3.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
4.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
5.
Ouyang qiLin
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
6.
Sun Wen
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
7.
Chu Dập
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
8.
WangZiHan
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
9.
Quách Tân Lương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
10.
ZhangXuan
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
11.
Gu ShaoYin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
12.
Zhang WenTong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
13.
Liang YanTing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
14.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
15.
Triệu Quán Phương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
16.
ShaoRuLingBing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
17.
Vương Khanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
18.
An Na
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
19.
YangWenYa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
20.
JiangYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1