Bảng xếp hạng của giải 2020 National Womens XiangQi League
1.
Đường Đan
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Liang YanTing
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
4.
Trương Đình Đình
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
5.
Dang GuoLei
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
6.
Vương Lâm Na
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
7.
Lưu Hoan
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
8.
Triệu Quán Phương
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
9.
ShenSiFan
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
10.
Trần Thanh Đình
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
11.
An Na
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
12.
HangNing
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
13.
Ngô Khả Hân
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
14.
Đổng Dục Nam
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
15.
WangZiHan
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
16.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
17.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
18.
LiQin
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
19.
Thời Phụng Lan
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 6
20.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
22.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2