Bảng xếp hạng của giải Bích Quế Viên Bôi lần 6 năm 2017 - Bảng A
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Tưởng Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
4.
Từ Thiên Hồng
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 6
5.
Tạ Tịnh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
6.
Hồng Trí
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
7.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 6