Bảng xếp hạng của giải Cờ nhanh Tài Thần Bôi lần 7 năm 2019
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 6 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 12
2.
Lữ Khâm
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 10
3.
Hồng Trí
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 10
4.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 9
5.
Vương Hạo
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
6.
Đào Hán Minh
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
7.
Tạ Tịnh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
8.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
9.
Từ Thiên Hồng
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
10.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
11.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
12.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
13.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
14.
Mạnh Thần
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
15.
Tưởng Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
16.
Từ Siêu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
17.
Hà Văn Triết
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
18.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
19.
Lâm Xuyên Bác
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
20.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
21.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
22.
Triệu Kim Thành
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
23.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
24.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
26.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
27.
Lâm Huy Vũ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
28.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
29.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
30.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
31.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
32.
Hoàng Học Khiêm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2