Bảng xếp hạng của giải Cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2018 - Ất tổ
1.
Thắng: 3 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 12
2.
Đảng Phì
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
3.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
4.
Vương Hạo
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
5.
Trương Thân Hoành
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
6.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
7.
Trình Vũ Đông
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 7
8.
Lưu Minh
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
9.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
10.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
11.
Tống Quốc Cường
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
12.
Tạ Nghiệp Giản
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
13.
Như Nhất Thuần
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
14.
Lương Huy Xa
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
15.
Hứa Văn Chương
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
16.
Triệu Vĩ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
17.
Lý Hồng Gia
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 7
18.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
19.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 7
20.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 5
21.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
22.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
23.
ShenLei
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
24.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
25.
Cui Hang
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
26.
Cao Phỉ
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
27.
Ngô Hân Dương
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
28.
Lý Học
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
29.
Mạnh Thần
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
30.
Triệu Kim Thành
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
31.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
32.
Trang Ngọc Đình
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
33.
Zhang Yong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
34.
Lê Đức Chí
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
35.
Liên Trạch Đặc
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
36.
Trương Bân
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
37.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
38.
Hồng Trí
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
39.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
40.
Ngô Ngụy
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
41.
Vạn Khoa
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
42.
XiaJinKai
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
43.
Phan Chấn Ba
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
44.
Lý Tiểu Long
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
45.
Thôi Tuấn
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
46.
Trương Học Triều
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
47.
Hoa Thần Hạo
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
48.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 5
49.
Cánh Học Nghĩa
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 7
50.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
51.
Vũ Bình
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
52.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
53.
Lý Hiểu Huy
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
54.
Tài Dật
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
55.
Liễu Thiên
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
56.
Lý Vũ
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
57.
Trình Long
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
58.
Khâu Đông
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
59.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
60.
Phạm Tư Viễn
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
61.
Lỗ Thiên
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
62.
Lương Vận Long
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
63.
Liễu Ái Bình
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
64.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
65.
Đằng Phi
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
66.
HuaYingChun
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
67.
Hà Vĩ Ninh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
68.
ChenTianYe
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 7
69.
Liu Long
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 7
70.
Yêu Nghị
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
71.
Trác Tán Phong
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
72.
Cát Tinh Hải
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
73.
GaoWeiChang
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
74.
Deng GuiLin
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
75.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
76.
Hồ Cảnh Nghiêu
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
77.
Vương Hưng Nghiệp
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
78.
Dương Minh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
79.
LiMaiXin
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
80.
Từ Hạo
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
81.
Vương Thanh
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
82.
Qin Rong
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
83.
LiWei
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
84.
Yan ZanZhao
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
85.
Vương Vũ Hàng
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 6
86.
Ren
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
87.
ZhengYuHang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
88.
Zhang ZhiMing
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 7
89.
Lu XueDong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 5 Số ván: 6