Bảng xếp hạng của giải Cờ tướng cá nhân Trung Quốc 2018 - Giáp tổ
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 11
2.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 3 Số ván: 16
3.
Tưởng Xuyên
Thắng: 5 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 10
4.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 11
5.
Uông Dương
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 8
6.
Triệu Kim Thành
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 10
7.
Hồng Trí
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
8.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
9.
Từ Siêu
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
10.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
11.
Hà Văn Triết
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
12.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
13.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
14.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
15.
Thân Bằng
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
16.
Triệu Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 5
17.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
18.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
19.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
20.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
22.
Hách Kế Siêu
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
23.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
24.
Từ Sùng Phong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
25.
Vương Thanh
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
26.
Trương Học Triều
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
27.
Thôi Cách
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
28.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
29.
HuaYingChun
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
30.
Trình Minh
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
31.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
32.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
33.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
34.
Tạ Tịnh
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
35.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
36.
Tạ Vị
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
37.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
38.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
39.
HongJun
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
40.
Trình Vũ Đông
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
41.
Nghê Mẫn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
42.
Tống Quốc Cường
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
43.
Tạ Nghiệp Giản
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
44.
Vạn Khoa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
45.
Nguyễn Quốc Năng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
46.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
47.
Trương Thân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
48.
Tôn Hạo Vũ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
49.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
50.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
51.
Mạnh Thần
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
52.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
53.
Hứa Văn Chương
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
Đảng Phì
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
55.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
56.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
Lương Huy Xa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
58.
Kim Ba
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
59.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
61.
TangYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
63.
Điền Hà
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
Phan Chấn Ba
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1