ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Cửu Thành Trí Nghiệp Bôi lần 1 năm 2008
1.
Tưởng Xuyên
Thắng: 6 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 8
2.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 9
3.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
4.
Hồ Vinh Hoa
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
5.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
6.
Lý Tuyết Tùng
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
7.
Đào Hán Minh
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
8.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
9.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 4
10.
Hồng Trí
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
11.
Kim Ba
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
12.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
13.
Phan Chấn Ba
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
14.
Uông Dương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
15.
Vương Bân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
16.
Trương Thân Hoành
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
17.
Đường Đan
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
18.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
19.
Tạ Tịnh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
20.
Từ Siêu
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
Tôn Hạo Vũ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
22.
Vương Dược Phi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
23.
Bốc Phụng Ba
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
24.
Lý Hồng Gia
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
25.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
26.
Trần Hàn Phong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
27.
Trương Cường
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
28.
Lữ Khâm
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
29.
Tạ Vị
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
30.
Ouyang qiLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
31.
Trương Giang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
32.
Hồ Minh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1