Bảng xếp hạng của giải Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018 - Bảng công khai
1.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 6 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 8
2.
Thái Hữu Quảng
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 7
3.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
4.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
5.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
6.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
7.
Trương Thân Hoành
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 5
8.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 6
9.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 7
10.
Lý Hồng Gia
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
11.
Trương Bân
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
12.
Lục An Kinh
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 7
13.
WuShiQin
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
14.
Kim Tùng
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
15.
Trần Liễu Cương
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
16.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
17.
Lương Vận Long
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
18.
QiuDeMing
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 3
19.
Ngô Hân Dương
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
20.
Tài Dật
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
21.
Vương Hạo
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
22.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
23.
Lý Tiến
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
24.
Từ Sùng Phong
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
25.
Lý Vũ
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
26.
Cát Tinh Hải
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 6
27.
LiQin
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
28.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
29.
ZhengYuHang
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
30.
Cao Phỉ
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
31.
Zhang Ming
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 4
32.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
33.
ShenSiFan
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
34.
Cận Ngọc Nghiên
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
35.
Từ Hạo
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
36.
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
37.
Lin JinChun
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
38.
Đổng Dục Nam
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
39.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
40.
Trình Vũ Đông
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
41.
Qian Jun
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
42.
Jiang YeBin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
43.
Zou JinZhong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
44.
SongXiao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
45.
GaoJiaXuan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
46.
ZhangSiMiao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
47.
Liễu Thiên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
48.
Miêu Vĩnh Bằng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
49.
Phạm Lỗi
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
50.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
51.
Lê Đức Chí
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
52.
LiZuGao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
53.
Liu YunDa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1