Bảng xếp hạng của giải Dương Quan Lân bôi lần thứ 8 năm 2018 - Bảng chuyên nghiệp
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 9
2.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
3.
Mạnh Thần
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 9
4.
Thân Bằng
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
5.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
6.
Từ Siêu
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
7.
Hồng Trí
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 9
8.
Hà Văn Triết
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 8
9.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 8
10.
Triệu Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 9
11.
Triệu Kim Thành
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
12.
Tạ Vị
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
13.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
14.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
15.
Tôn Dật Dương
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
16.
Trương Học Triều
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 8
17.
Uông Dương
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 9
18.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 9
19.
Đào Hán Minh
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 9
20.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
21.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 9
22.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 8
23.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 8
24.
Trình Minh
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 7