Bảng xếp hạng của giải Giáp Cấp Liên Tái năm 2020
1.
Mạnh Thần
Thắng: 19 Hòa: 13 Bại: 1 Số ván: 33
2.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 15 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 23
3.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 7 Hòa: 21 Bại: 3 Số ván: 31
4.
Tưởng Xuyên
Thắng: 11 Hòa: 13 Bại: 1 Số ván: 25
5.
Tạ Tịnh
Thắng: 7 Hòa: 21 Bại: 1 Số ván: 29
6.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 7 Hòa: 20 Bại: 3 Số ván: 30
7.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 10 Hòa: 13 Bại: 3 Số ván: 26
8.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 9 Hòa: 15 Bại: 2 Số ván: 26
9.
Triệu Kim Thành
Thắng: 10 Hòa: 12 Bại: 4 Số ván: 26
10.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 7 Hòa: 17 Bại: 4 Số ván: 28
11.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 7 Hòa: 17 Bại: 1 Số ván: 25
12.
Uông Dương
Thắng: 7 Hòa: 17 Bại: 3 Số ván: 27
13.
Hồng Trí
Thắng: 6 Hòa: 18 Bại: 6 Số ván: 30
14.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 5 Hòa: 20 Bại: 1 Số ván: 26
15.
Thắng: 5 Hòa: 20 Bại: 9 Số ván: 34
16.
Từ Sùng Phong
Thắng: 7 Hòa: 15 Bại: 5 Số ván: 27
17.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 10 Hòa: 9 Bại: 6 Số ván: 25
18.
Trình Minh
Thắng: 6 Hòa: 17 Bại: 3 Số ván: 26
19.
Từ Siêu
Thắng: 7 Hòa: 14 Bại: 1 Số ván: 22
20.
Triệu Vĩ
Thắng: 7 Hòa: 14 Bại: 4 Số ván: 25
21.
Thân Bằng
Thắng: 6 Hòa: 14 Bại: 7 Số ván: 27
22.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 4 Hòa: 18 Bại: 4 Số ván: 26
23.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 6 Hòa: 14 Bại: 6 Số ván: 26
24.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 5 Hòa: 16 Bại: 7 Số ván: 28
25.
Trương Học Triều
Thắng: 3 Hòa: 19 Bại: 6 Số ván: 28
26.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 5 Hòa: 13 Bại: 4 Số ván: 22
27.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 6 Hòa: 11 Bại: 5 Số ván: 22
28.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 5 Hòa: 12 Bại: 6 Số ván: 23
29.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 6 Hòa: 10 Bại: 8 Số ván: 24
30.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 6 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 17
31.
Tôn Dật Dương
Thắng: 2 Hòa: 16 Bại: 5 Số ván: 23
32.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 4 Hòa: 12 Bại: 6 Số ván: 22
33.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 2 Hòa: 15 Bại: 4 Số ván: 21
34.
Kim Ba
Thắng: 5 Hòa: 9 Bại: 6 Số ván: 20
35.
Hứa Văn Chương
Thắng: 6 Hòa: 6 Bại: 8 Số ván: 20
36.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 11 Số ván: 24
37.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 6 Số ván: 17
38.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 10 Số ván: 23
39.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 3 Số ván: 16
40.
Ngô Ngụy
Thắng: 2 Hòa: 12 Bại: 9 Số ván: 23
41.
Trương Bân
Thắng: 2 Hòa: 11 Bại: 5 Số ván: 18
42.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 6 Số ván: 16
43.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 2 Hòa: 10 Bại: 11 Số ván: 23
44.
Hà Văn Triết
Thắng: 3 Hòa: 8 Bại: 5 Số ván: 16
45.
Thôi Cách
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 10 Số ván: 21
46.
Lưu Minh
Thắng: 1 Hòa: 11 Bại: 4 Số ván: 16
47.
Lưu Dịch Đạt
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 15 Số ván: 23
48.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 0 Hòa: 10 Bại: 8 Số ván: 18
49.
Đảng Phì
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 9
50.
Trương Thân Hoành
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 5 Số ván: 11
51.
Lý Học
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 9 Số ván: 17
52.
Trình Vũ Đông
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
53.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
54.
Tạ Vị
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 10
55.
ChenTianYe
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 8
56.
Như Nhất Thuần
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
57.
LiJiaYang
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
58.
Tưởng Dung Băng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
59.
Ngô Hân Dương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
60.
MaHuiCheng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
61.
TangYu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
62.
Phạm Tư Viễn
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 3
63.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Lỗ Thiên
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1