Bảng xếp hạng của giải Lăng Vân Bạch Hào Trà Bôi 2018 – Bảng mở rộng
1.
Hứa Văn Chương
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 5
3.
Lý Hồng Gia
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 4
4.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
5.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
6.
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
7.
Hách Kế Siêu
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 3
8.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 4
9.
LuHongXiang
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 4
10.
LinQing
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
11.
Chu Thiếu Quân
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
12.
Mâu Hải Cần
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 5
13.
Hoàng Dũng
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 4
14.
Tiết Hàm Đệ
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
15.
Trần Hồ Hải
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 3
16.
LiangYunLong
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 2
17.
Vạn Khoa
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
18.
Trần Ích Phàm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
19.
LvGuanDa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
20.
Đào Cao Khoa
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
21.
Chu Dập
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
22.
Trần Ứng Hiền
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
23.
LiangNing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
24.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
26.
Vương Khanh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
27.
Trần Kiến Xương
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
28.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
29.
Khổng Lệnh Bang
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 2
30.
DengShaoMeng
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
31.
Hà Văn Triết
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
32.
Dương Huy
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
33.
Qin Rong
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1
34.
Phùng Kim Lợi
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
35.
ZhangXiang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
36.
CaoXueQin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
37.
ZhouMaoLin
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
38.
QiuMing
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
39.
Giang Vân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
40.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
41.
Hu XiaoFang
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
42.
Lục Hoành Vĩ
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
43.
YAMAZAKI
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
44.
DengRuJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
45.
Tần Hoa Chí
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
46.
Zhu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
47.
LiuXiaoPing
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
48.
QinHui
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
49.
Qian Jun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
50.
Thái An Tước
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
51.
DengWei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
52.
ZhangQingJun
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
53.
ChenXiangYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
54.
LiShuang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
55.
LiuShaoYao
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
56.
BaiShan
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
57.
WangZhiWu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
58.
XiaoWenSheng
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
59.
GuanXiangJin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
60.
WangZhongWu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
61.
Tài Dật
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
62.
Zhang
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
63.
YanLei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
64.
LiaoSanLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
65.
Lan XiangNong
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
66.
Trần Văn Ninh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
67.
LinHuiYu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
68.
La Xuân Dương
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
69.
XieShuWu
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
70.
ChenFei
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
71.
Deng GuiLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1
72.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1