Bảng xếp hạng của giải Tài Thần Bôi 2018
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 9 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 10
2.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 12
3.
Tưởng Xuyên
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 9
4.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 5 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 9
5.
Triệu Kim Thành
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 7
6.
Vu Ấu Hoa
Thắng: 4 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 6
7.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
8.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
9.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 5
10.
Hồng Trí
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
11.
Hồ Khánh Dương
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
12.
Từ Thiên Hồng
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
13.
Đào Hán Minh
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 4
14.
Trương Bân
Thắng: 2 Hòa: 0 Bại: 3 Số ván: 5
15.
Vương Hạo
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 4
16.
Mạnh Thần
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
17.
Tạ Tịnh
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
18.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
19.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
20.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 3
21.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
22.
Hứa Văn Chương
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
23.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
24.
Liu YunDa
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
25.
Xue Zhong
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
26.
Trình Vũ Đông
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
27.
Hoàng Văn Tuấn
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
28.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
29.
Tài Dật
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
30.
Hoàng Sĩ Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
31.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
32.
Lý Hồng Gia
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2