ExcelCRM.vn - Giải pháp quản lý toàn diện cho Cửa hàng điện thoại

Bảng xếp hạng của giải Tạ Hiệp Tốn Kỳ Vương Bôi 2017
1.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 6 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 11
2.
Tưởng Xuyên
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 12
3.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
4.
Hách Kế Siêu
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 10
5.
Mạnh Thần
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 5
6.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 5
7.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
8.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
9.
Trương Học Triều
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
10.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
11.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 3
12.
Thân Bằng
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
13.
Triệu Kim Thành
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
14.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
15.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3
16.
Từ Siêu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 3