Bảng xếp hạng của giải Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2018
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 13 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 22
2.
Tưởng Xuyên
Thắng: 13 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 21
3.
Triệu Kim Thành
Thắng: 12 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 22
4.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 10 Hòa: 11 Bại: 0 Số ván: 21
5.
Tạ Tịnh
Thắng: 9 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 22
6.
Hồng Trí
Thắng: 9 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 22
7.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 7 Hòa: 14 Bại: 1 Số ván: 22
8.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 9 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 20
9.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 7 Hòa: 13 Bại: 2 Số ván: 22
10.
Tài Dật
Thắng: 8 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 21
11.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 7 Hòa: 13 Bại: 1 Số ván: 21
12.
Hách Kế Siêu
Thắng: 8 Hòa: 10 Bại: 4 Số ván: 22
13.
Uông Dương
Thắng: 5 Hòa: 16 Bại: 1 Số ván: 22
14.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 6 Hòa: 13 Bại: 1 Số ván: 20
15.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 6 Hòa: 12 Bại: 3 Số ván: 21
16.
Mạnh Thần
Thắng: 6 Hòa: 12 Bại: 4 Số ván: 22
17.
Thân Bằng
Thắng: 4 Hòa: 16 Bại: 2 Số ván: 22
18.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 5 Hòa: 14 Bại: 2 Số ván: 21
19.
Từ Siêu
Thắng: 4 Hòa: 16 Bại: 1 Số ván: 21
20.
Triệu Vĩ
Thắng: 8 Hòa: 8 Bại: 6 Số ván: 22
21.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 6 Hòa: 11 Bại: 4 Số ván: 21
22.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 5 Hòa: 13 Bại: 2 Số ván: 20
23.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 5 Hòa: 12 Bại: 5 Số ván: 22
24.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 3 Hòa: 16 Bại: 3 Số ván: 22
25.
Lê Đức Chí
Thắng: 6 Hòa: 9 Bại: 6 Số ván: 21
26.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 3 Hòa: 15 Bại: 3 Số ván: 21
27.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 5 Hòa: 10 Bại: 5 Số ván: 20
28.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 1 Hòa: 18 Bại: 3 Số ván: 22
29.
Trình Minh
Thắng: 3 Hòa: 14 Bại: 4 Số ván: 21
30.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 4 Hòa: 12 Bại: 6 Số ván: 22
31.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 4 Hòa: 12 Bại: 5 Số ván: 21
32.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 20 Bại: 1 Số ván: 21
33.
Kim Ba
Thắng: 4 Hòa: 12 Bại: 5 Số ván: 21
34.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 16 Bại: 3 Số ván: 21
35.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 5 Hòa: 9 Bại: 3 Số ván: 17
36.
Trương Học Triều
Thắng: 2 Hòa: 15 Bại: 5 Số ván: 22
37.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 3 Hòa: 13 Bại: 3 Số ván: 19
38.
Tôn Dật Dương
Thắng: 2 Hòa: 15 Bại: 5 Số ván: 22
39.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 0 Hòa: 19 Bại: 3 Số ván: 22
40.
Tạ Vị
Thắng: 2 Hòa: 15 Bại: 4 Số ván: 21
41.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 13 Bại: 6 Số ván: 21
42.
Úy Cường
Thắng: 0 Hòa: 16 Bại: 4 Số ván: 20
43.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 4 Số ván: 17
44.
Vương Hạo
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 7 Số ván: 18
45.
Trương Thân Hoành
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 15
46.
Trình Vũ Đông
Thắng: 2 Hòa: 10 Bại: 10 Số ván: 22
47.
Hà Văn Triết
Thắng: 1 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 15
48.
Lý Hồng Gia
Thắng: 3 Hòa: 8 Bại: 8 Số ván: 19
49.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 5 Số ván: 15
50.
Lưu Minh
Thắng: 1 Hòa: 10 Bại: 4 Số ván: 15
51.
Bùi Xuân Trọng
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 14
52.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 10 Số ván: 19
53.
Đảng Phì
Thắng: 1 Hòa: 9 Bại: 2 Số ván: 12
54.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 9 Bại: 3 Số ván: 12
55.
Lý Tuyết Tùng
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 11
56.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 8 Số ván: 16
57.
Từ Sùng Phong
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 5 Số ván: 13
58.
Lý Vũ
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 16 Số ván: 22
59.
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 10
60.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
61.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
62.
TangYu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
63.
Lý Trí Bình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 7 Số ván: 9
64.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
65.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 6 Số ván: 9
66.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
67.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 5
68.
Vương Bân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
69.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
70.
Lý Học
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
71.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
72.
Vương Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2