Bảng xếp hạng của giải Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2018
1.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 7 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 13
2.
Triệu Kim Thành
Thắng: 7 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 13
3.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 6 Hòa: 6 Bại: 0 Số ván: 12
4.
Tưởng Xuyên
Thắng: 7 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 12
5.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 5 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 13
6.
Tạ Tịnh
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 13
7.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 4 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 13
8.
Tài Dật
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 12
9.
Uông Dương
Thắng: 3 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 13
10.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 3 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 13
11.
Hồng Trí
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 13
12.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 12
13.
Thân Bằng
Thắng: 3 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 13
14.
Triệu Vĩ
Thắng: 6 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 13
15.
Mạnh Thần
Thắng: 3 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 13
16.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 12
17.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 12
18.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 13
19.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 0 Số ván: 10
20.
Lê Đức Chí
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 12
21.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 12
22.
Tôn Dật Dương
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 2 Số ván: 13
23.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 2 Số ván: 13
24.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 1 Hòa: 11 Bại: 1 Số ván: 13
25.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 12
26.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 1 Số ván: 11
27.
Từ Siêu
Thắng: 0 Hòa: 12 Bại: 0 Số ván: 12
28.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 11
29.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 12
30.
Tạ Vị
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 12
31.
Trình Minh
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 12
32.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 12
33.
Hách Kế Siêu
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 13
34.
Trương Học Triều
Thắng: 1 Hòa: 10 Bại: 2 Số ván: 13
35.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 2 Hòa: 8 Bại: 3 Số ván: 13
36.
Bùi Xuân Trọng
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 13
37.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 12
38.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 1 Số ván: 12
39.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 12
40.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 13
41.
Úy Cường
Thắng: 0 Hòa: 10 Bại: 3 Số ván: 13
42.
Kim Ba
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 3 Số ván: 12
43.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 1 Hòa: 8 Bại: 4 Số ván: 13
44.
Trình Vũ Đông
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 5 Số ván: 13
45.
Lưu Minh
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 10
46.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 10
47.
Vương Hạo
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 5 Số ván: 12
48.
Lý Hồng Gia
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 10
49.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 10
50.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 9
51.
Hà Văn Triết
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 0 Số ván: 8
52.
Từ Sùng Phong
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 10
53.
Trương Thân Hoành
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
54.
Đảng Phì
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
55.
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
56.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 2 Số ván: 7
57.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 6 Số ván: 10
58.
Lý Trí Bình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 5
59.
Lý Tuyết Tùng
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 5
60.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
61.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
62.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 3
63.
Vương Bân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
64.
Lý Vũ
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 11 Số ván: 13
65.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
66.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
67.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
68.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2
69.
Vương Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2