Bảng xếp hạng của giải Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2018
1.
Tưởng Xuyên
Thắng: 10 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 17
2.
Tạ Tịnh
Thắng: 9 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 19
3.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 9 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 18
4.
Triệu Kim Thành
Thắng: 9 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 18
5.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 8 Hòa: 9 Bại: 0 Số ván: 17
6.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 6 Hòa: 12 Bại: 1 Số ván: 19
7.
Hồng Trí
Thắng: 8 Hòa: 8 Bại: 2 Số ván: 18
8.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 6 Hòa: 11 Bại: 1 Số ván: 18
9.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 7 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 17
10.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 6 Hòa: 11 Bại: 2 Số ván: 19
11.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 6 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 17
12.
Triệu Vĩ
Thắng: 8 Hòa: 6 Bại: 5 Số ván: 19
13.
Mạnh Thần
Thắng: 5 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 19
14.
Uông Dương
Thắng: 3 Hòa: 15 Bại: 1 Số ván: 19
15.
Tài Dật
Thắng: 5 Hòa: 11 Bại: 1 Số ván: 17
16.
Hách Kế Siêu
Thắng: 6 Hòa: 8 Bại: 4 Số ván: 18
17.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 3 Hòa: 14 Bại: 2 Số ván: 19
18.
Thân Bằng
Thắng: 4 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 18
19.
Lê Đức Chí
Thắng: 5 Hòa: 9 Bại: 3 Số ván: 17
20.
Từ Siêu
Thắng: 3 Hòa: 13 Bại: 1 Số ván: 17
21.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 4 Hòa: 11 Bại: 4 Số ván: 19
22.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 4 Hòa: 10 Bại: 2 Số ván: 16
23.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 3 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 17
24.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 5 Hòa: 8 Bại: 3 Số ván: 16
25.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 3 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 17
26.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 3 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 17
27.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 5 Hòa: 8 Bại: 4 Số ván: 17
28.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 4 Hòa: 10 Bại: 3 Số ván: 17
29.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 1 Hòa: 15 Bại: 3 Số ván: 19
30.
Kim Ba
Thắng: 3 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 17
31.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 4 Hòa: 9 Bại: 4 Số ván: 17
32.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 13 Bại: 2 Số ván: 17
33.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 3 Hòa: 11 Bại: 5 Số ván: 19
34.
Trương Học Triều
Thắng: 2 Hòa: 13 Bại: 4 Số ván: 19
35.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 0 Hòa: 16 Bại: 1 Số ván: 17
36.
Tạ Vị
Thắng: 2 Hòa: 12 Bại: 3 Số ván: 17
37.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 0 Hòa: 16 Bại: 2 Số ván: 18
38.
Trình Minh
Thắng: 2 Hòa: 12 Bại: 3 Số ván: 17
39.
Tôn Dật Dương
Thắng: 2 Hòa: 12 Bại: 4 Số ván: 18
40.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 4 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 14
41.
Úy Cường
Thắng: 0 Hòa: 14 Bại: 4 Số ván: 18
42.
Vương Hạo
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 7 Số ván: 16
43.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 1 Hòa: 11 Bại: 6 Số ván: 18
44.
Trình Vũ Đông
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 8 Số ván: 19
45.
Hà Văn Triết
Thắng: 0 Hòa: 12 Bại: 0 Số ván: 12
46.
Bùi Xuân Trọng
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 14
47.
Lưu Minh
Thắng: 1 Hòa: 9 Bại: 2 Số ván: 12
48.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 6 Số ván: 15
49.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 13
50.
Lý Hồng Gia
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 8 Số ván: 15
51.
Trương Thân Hoành
Thắng: 2 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 11
52.
Đảng Phì
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 10
53.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 3 Số ván: 11
54.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 1 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 11
55.
Lý Tuyết Tùng
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 9
56.
Từ Sùng Phong
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 11
57.
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 2 Số ván: 8
58.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 7 Số ván: 12
59.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 4
60.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
61.
Lý Vũ
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 15 Số ván: 19
62.
Lý Trí Bình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
63.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
64.
Vương Bân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
65.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 5 Số ván: 7
66.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
67.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
68.
TangYu
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 1
69.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
70.
Vương Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2