Bảng xếp hạng của giải Thiên Thiên Tượng Kỳ - Giáp Cấp Liên Tái 2018
1.
Tưởng Xuyên
Thắng: 17 Hòa: 10 Bại: 1 Số ván: 28
2.
Vương Thiên Nhất
Thắng: 17 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 27
3.
Trịnh Duy Đồng
Thắng: 15 Hòa: 10 Bại: 2 Số ván: 27
4.
Triệu Kim Thành
Thắng: 14 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 28
5.
Tạ Tịnh
Thắng: 13 Hòa: 13 Bại: 3 Số ván: 29
6.
Tôn Dũng Chinh
Thắng: 10 Hòa: 18 Bại: 2 Số ván: 30
7.
Hồng Trí
Thắng: 12 Hòa: 13 Bại: 2 Số ván: 27
8.
Hứa Ngân Xuyên
Thắng: 10 Hòa: 17 Bại: 1 Số ván: 28
9.
Tào Nham Lỗi
Thắng: 10 Hòa: 13 Bại: 2 Số ván: 25
10.
Triệu Vĩ
Thắng: 10 Hòa: 12 Bại: 8 Số ván: 30
11.
Thân Bằng
Thắng: 6 Hòa: 20 Bại: 2 Số ván: 28
12.
Triệu Hâm Hâm
Thắng: 8 Hòa: 16 Bại: 1 Số ván: 25
13.
Tài Dật
Thắng: 9 Hòa: 14 Bại: 2 Số ván: 25
14.
Uông Dương
Thắng: 6 Hòa: 19 Bại: 2 Số ván: 27
15.
Hách Kế Siêu
Thắng: 9 Hòa: 13 Bại: 4 Số ván: 26
16.
Triệu Phàn Vĩ
Thắng: 8 Hòa: 15 Bại: 2 Số ván: 25
17.
Mạnh Thần
Thắng: 8 Hòa: 15 Bại: 5 Số ván: 28
18.
Lục Vĩ Thao
Thắng: 6 Hòa: 18 Bại: 4 Số ván: 28
19.
Từ Siêu
Thắng: 7 Hòa: 16 Bại: 2 Số ván: 25
20.
Triệu Điện Vũ
Thắng: 8 Hòa: 14 Bại: 5 Số ván: 27
21.
Lý Thiếu Canh
Thắng: 4 Hòa: 21 Bại: 3 Số ván: 28
22.
Chung Thiếu Hồng
Thắng: 6 Hòa: 15 Bại: 3 Số ván: 24
23.
Triệu Tử Vũ
Thắng: 6 Hòa: 15 Bại: 4 Số ván: 25
24.
Hoàng Trúc Phong
Thắng: 2 Hòa: 22 Bại: 1 Số ván: 25
25.
Trương Học Triều
Thắng: 3 Hòa: 20 Bại: 5 Số ván: 28
26.
Vạn Xuân Lâm
Thắng: 2 Hòa: 21 Bại: 7 Số ván: 30
27.
Trịnh Nhất Hoằng
Thắng: 5 Hòa: 14 Bại: 5 Số ván: 24
28.
Trình Minh
Thắng: 3 Hòa: 18 Bại: 4 Số ván: 25
29.
Triệu Quốc Vinh
Thắng: 1 Hòa: 22 Bại: 4 Số ván: 27
30.
Vũ Tuấn Cường
Thắng: 2 Hòa: 20 Bại: 3 Số ván: 25
31.
Kim Ba
Thắng: 4 Hòa: 16 Bại: 7 Số ván: 27
32.
Hoàng Hải Lâm
Thắng: 5 Hòa: 13 Bại: 8 Số ván: 26
33.
Hoàng Quang Dĩnh
Thắng: 5 Hòa: 13 Bại: 8 Số ván: 26
34.
Tôn Dật Dương
Thắng: 2 Hòa: 19 Bại: 5 Số ván: 26
35.
Lê Đức Chí
Thắng: 6 Hòa: 11 Bại: 8 Số ván: 25
36.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 3 Hòa: 17 Bại: 3 Số ván: 23
37.
Hứa Quốc Nghĩa
Thắng: 2 Hòa: 18 Bại: 6 Số ván: 26
38.
Lý Hàn Lâm
Thắng: 4 Hòa: 14 Bại: 7 Số ván: 25
39.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 5 Hòa: 11 Bại: 4 Số ván: 20
40.
Tạ Vị
Thắng: 2 Hòa: 17 Bại: 6 Số ván: 25
41.
Trần Phú Kiệt
Thắng: 3 Hòa: 15 Bại: 5 Số ván: 23
42.
Úy Cường
Thắng: 0 Hòa: 20 Bại: 5 Số ván: 25
43.
Miêu Lợi Minh
Thắng: 3 Hòa: 13 Bại: 5 Số ván: 21
44.
Lý Hồng Gia
Thắng: 4 Hòa: 9 Bại: 10 Số ván: 23
45.
Vương Hạo
Thắng: 4 Hòa: 9 Bại: 9 Số ván: 22
46.
Trương Thân Hoành
Thắng: 5 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 16
47.
Hà Văn Triết
Thắng: 1 Hòa: 14 Bại: 2 Số ván: 17
48.
Đảng Phì
Thắng: 2 Hòa: 12 Bại: 2 Số ván: 16
49.
Liễu Đại Hoa
Thắng: 3 Hòa: 9 Bại: 7 Số ván: 19
50.
Trình Vũ Đông
Thắng: 2 Hòa: 11 Bại: 13 Số ván: 26
51.
Lưu Minh
Thắng: 1 Hòa: 11 Bại: 5 Số ván: 17
52.
Từ Sùng Phong
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 6 Số ván: 17
53.
Lưu Tông Trạch
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 12 Số ván: 23
54.
Quách Phượng Đạt
Thắng: 1 Hòa: 10 Bại: 10 Số ván: 21
55.
Nhiếp Thiết Văn
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 5 Số ván: 16
56.
Bùi Xuân Trọng
Thắng: 0 Hòa: 11 Bại: 3 Số ván: 14
57.
Lý Tuyết Tùng
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 3 Số ván: 11
58.
Tôn Hân Hạo
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 6 Số ván: 13
59.
Lý Vũ
Thắng: 0 Hòa: 7 Bại: 19 Số ván: 26
60.
Thắng: 0 Hòa: 6 Bại: 4 Số ván: 10
61.
Lý Bỉnh Hiền
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
62.
Vương Gia Thụy
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 5
63.
TangYu
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
64.
Lý Trí Bình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 7 Số ván: 9
65.
Lữ Khâm
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
66.
Trương Bân
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 4
67.
Túc Thiếu Phong
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
68.
Triệu Dương Hạc
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 5
69.
Vương Bân
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 2
70.
Lý Học
Thắng: 0 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 4
71.
Ngô Ngụy
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 4
72.
Diêu Hoành Tân
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 2
73.
Vương Thanh
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 2 Số ván: 2