Bảng xếp hạng của giải Vô địch cá nhân Nữ Trung Quốc 2018-2019
1.
Đường Đan
Thắng: 9 Hòa: 8 Bại: 1 Số ván: 18
2.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 8 Hòa: 9 Bại: 1 Số ván: 18
3.
Lưu Hoan
Thắng: 5 Hòa: 13 Bại: 0 Số ván: 18
4.
Dang GuoLei
Thắng: 6 Hòa: 9 Bại: 3 Số ván: 18
5.
Đường Tư Nam
Thắng: 6 Hòa: 8 Bại: 5 Số ván: 19
6.
Liang YanTing
Thắng: 5 Hòa: 9 Bại: 4 Số ván: 18
7.
Ngô Khả Hân
Thắng: 5 Hòa: 9 Bại: 4 Số ván: 18
8.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 6 Hòa: 6 Bại: 6 Số ván: 18
9.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 4 Hòa: 8 Bại: 4 Số ván: 16
10.
Thời Phụng Lan
Thắng: 3 Hòa: 10 Bại: 5 Số ván: 18
11.
Trần Thanh Đình
Thắng: 1 Hòa: 12 Bại: 5 Số ván: 18
12.
Chu Dập
Thắng: 4 Hòa: 6 Bại: 8 Số ván: 18
13.
WangZiHan
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 14
14.
Lưu Dục
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 5 Số ván: 15
15.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 9 Số ván: 18
16.
Hà Viện
Thắng: 2 Hòa: 9 Bại: 7 Số ván: 18
17.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 12
18.
Triệu Quán Phương
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 3 Số ván: 12
19.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 7 Số ván: 17
20.
Lang Kỳ Kỳ
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 6
21.
Kim Hải Anh
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 8
22.
HangNing
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 10
23.
ShenSiFan
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
24.
Đổng Dục Nam
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
25.
Trương Đình Đình
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 7
26.
Ouyang qiLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1