Bảng xếp hạng của giải Vô địch cá nhân Nữ Trung Quốc 2018-2019
1.
Đường Đan
Thắng: 6 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 6
2.
Dang GuoLei
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 6
3.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
4.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 1 Số ván: 6
5.
Lưu Hoan
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 6
6.
Lưu Dục
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 0 Số ván: 5
7.
Chu Dập
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
8.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 1 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 6
9.
Ngô Khả Hân
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
10.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
11.
Liang YanTing
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
12.
WangZiHan
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 4
13.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
14.
Hà Viện
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
15.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
16.
Đường Tư Nam
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 7
17.
ShenSiFan
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
18.
HangNing
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
19.
Trần Thanh Đình
Thắng: 0 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 6
20.
Trương Đình Đình
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 1 Số ván: 3
21.
Thời Phụng Lan
Thắng: 0 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 6
22.
Đổng Dục Nam
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 0 Số ván: 1