Bảng xếp hạng của giải Vô địch cá nhân Nữ Trung Quốc 2018-2019
1.
Đường Đan
Thắng: 7 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 12
2.
Trần Hạnh Lâm
Thắng: 5 Hòa: 6 Bại: 1 Số ván: 12
3.
Lưu Hoan
Thắng: 3 Hòa: 9 Bại: 0 Số ván: 12
4.
Đường Tư Nam
Thắng: 5 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 13
5.
Dang GuoLei
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 12
6.
Ngọc Tư Nguyên
Thắng: 3 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 12
7.
Liang YanTing
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 12
8.
Ngô Khả Hân
Thắng: 3 Hòa: 6 Bại: 3 Số ván: 12
9.
Tả Văn Tĩnh
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 12
10.
Chu Dập
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 4 Số ván: 12
11.
WangZiHan
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
12.
Lưu Dục
Thắng: 3 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 9
13.
Trương Quốc Phụng
Thắng: 2 Hòa: 7 Bại: 2 Số ván: 11
14.
Thời Phụng Lan
Thắng: 2 Hòa: 5 Bại: 5 Số ván: 12
15.
Lâm Duyên Thu
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 6 Số ván: 12
16.
Hà Viện
Thắng: 1 Hòa: 7 Bại: 4 Số ván: 12
17.
Trần Thanh Đình
Thắng: 0 Hòa: 8 Bại: 4 Số ván: 12
18.
Triệu Quán Phương
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 6
19.
Đổng Gia Kỳ
Thắng: 1 Hòa: 5 Bại: 5 Số ván: 11
20.
HangNing
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 4 Số ván: 9
21.
ShenSiFan
Thắng: 0 Hòa: 5 Bại: 1 Số ván: 6
22.
Kim Hải Anh
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 0 Số ván: 3
23.
Trương Đình Đình
Thắng: 1 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 6
24.
Đổng Dục Nam
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 0 Số ván: 2
25.
Ouyang qiLin
Thắng: 0 Hòa: 0 Bại: 1 Số ván: 1