Bảng xếp hạng của giải Vô địch thế giới lần 16 tại Canada - Nam
1.
Từ Siêu
Thắng: 5 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 8
2.
Lại Lý Huynh
Thắng: 4 Hòa: 5 Bại: 0 Số ván: 9
3.
Uông Dương
Thắng: 4 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 9
4.
Trần Chấn Kiệt
Thắng: 5 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 9
5.
Trang Hoành Minh
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 1 Số ván: 8
6.
Pu FangYao
Thắng: 3 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 9
7.
Hoàng Học Khiêm
Thắng: 4 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 8
8.
Lưu Tử Kiện
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 1 Số ván: 7
9.
Trần Hoằng Thịnh
Thắng: 3 Hòa: 3 Bại: 0 Số ván: 6
10.
Yang DhungYu
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 2 Số ván: 7
11.
Yao JieFang
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 8
12.
TanJian
Thắng: 4 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 9
13.
BaoYu
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 4 Số ván: 9
14.
ZhangLiQiang
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
15.
Uông Dương Bắc
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 3 Số ván: 9
16.
SHOSHI KAZUHARU
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 7
17.
Lý Cẩm Hoan
Thắng: 2 Hòa: 4 Bại: 2 Số ván: 8
18.
Tiết Hàm Đệ
Thắng: 3 Hòa: 2 Bại: 3 Số ván: 8
19.
ShenYiHao
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
20.
Trần Phát Tá
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 7
21.
Ngô Tông Hàn
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
22.
Hsu Wei Kuo
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 3 Số ván: 8
23.
IWAN SETIAWAN
Thắng: 2 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 7
24.
Wang WeiQiang
Thắng: 3 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 8
25.
ChenJi
Thắng: 2 Hòa: 2 Bại: 2 Số ván: 6
26.
TangAo
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 7
27.
ZhengYe
Thắng: 3 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 7
28.
Thái An Tước
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 3 Số ván: 6
29.
TANAKA ATSUSHI
Thắng: 2 Hòa: 1 Bại: 4 Số ván: 7
30.
NAEGLE
Thắng: 1 Hòa: 3 Bại: 2 Số ván: 6
31.
YuanRuiHua
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
32.
FuGuiDuo
Thắng: 1 Hòa: 1 Bại: 5 Số ván: 7
33.
LiGuoPing
Thắng: 1 Hòa: 0 Bại: 4 Số ván: 5
34.
Martin Berger
Thắng: 0 Hòa: 1 Bại: 6 Số ván: 7